علمکی

تست کاتالاز

به نام خدا

آنزیم کاتالاز باعث تجزیه پراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن می‌گردد. پراکسید هیدروژن یک محصول متابولیک سمی برای باکتریهاست. تمام اعضاء خانواده استافیلوکوک کاتالاز – مثبت هستند، در صورتی که اعضاء جنس استرپتوکوک کاتالاز – منفی می‌باشند. همچنین آزمایش کاتالاز می‌تواند لیستریا منوسیتوژن (کاتالاز – مثبت) را از استرپتوکوک بتاهمولیتیک متمایز کند. بیشتر گونه‌های نایسریا کاتالاز – مثبت هستند. همچنین از آزمایش کاتالاز می‌توان جهت تمایز بین گونه‌های باسیلوس (کاتالاز – مثبت) از گونه‌های کلوستریدیوم (اغلب کاتالاز – منفی) کمک گرفت. آزمایش کاتالاز را می‌توان بر روی مقدار بسیار کمی از باکتریهای رشد نموده بر روی سطح آگار انجام داد

روش

اصول: آنزیم کاتالاز، پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن می‌شکند. اگر مقدار کمی از  ارگانیسم‌های تولید کننده این آنزیم را با آب اکسیژنه مجاور نمائید، بلافاصله حباب‌های اکسیژن آزاد می‌شود.

روش انجام آزمایش

با استفاده از لوپ یا اپلیکاتور چوبی، مقدار کمی از کشت خالص ارگانیسم را به سطح یک لام خشک و تمیز منتقل نمائید.
بلافاصله یک قطره از پراکسید هیدروژن ۳% (H2O2) بر روی کلنی‌های موجود بر روی سطح لام می‌ریزیم.
از نظر آزاد شدن حباب‌های گاز اکسیژن لام را مورد بررسی قرار می‌دهیم. آزاد شدن حباب‌های گاز نشان دهندة وجود آنزیم کاتالاز در میکروارگانیسم است که موجب شکسته شدن پراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن می‌گردد.

استافیلوکوک ها، کاتالاز مثبت هستند و مقدار زیادی حباب‌های گاز اکسیژن تولید می‌کنند. استرپتوکوک‌ها کاتالاز منفی می‌باشند و هیچ حباب گازی را تولید نمی‌کنند.

کاتالاز مثبت و کاتالاز منفی

نکات مورد توصیه
توصیه می‌شود که آزمایش کاتالاز بر روی کلنی هائی که در محیط‌های فاقد خون رشد نموده اند انجام گردد. گلبولهای قرمز مقداری آنزیم کاتالاز دارند که واکنش ضعیفی را در آزمایش کاتالاز ایجاد می‌کنند. برای کنترل آزمایش کاتالاز در این موارد، مقداری کلنی ارگانیسمی را که بر روی محیط خوندار رشد نموده را در نقطة مجزائی از سطح اسلاید قرار می‌دهند و به آن آب اکسیژنه اضافه می‌کنند. اگر واکنش کاتالاز به طور قابل توجهی قویتر از واکنش در محیط آگار فاقد خون باشد آزمایش کاتالاز مثبت در نظر گرفته می‌شود. برخی از ارگانیسم‌ها در آزمایش کاتالاز واکنش ضعیفی را ایجاد می‌کنند که ممکن است از چشم تکنولوژیست دور بماند. در این موارد مقداری از کلنی ارگانیسم بر روی محیط فاقد خون را روی اسلاید قرار داده و یک قطره آب اکسیژنه ۳% به آن اضافه می‌کنیم. سپس سریعاً یک لامل را روی آن قرار می‌دهیم. تجمع حباب‌های اکسیژن در زیر لامل و تشکیل حباب‌های بزرگ به خوبی قابل مشاهده خواهند بود.


نکات مورد توصیه
توصیه می‌شود که آزمایش کاتالاز بر روی کلنی هائی که در محیط‌های فاقد خون رشد نموده اند انجام گردد. گلبولهای قرمز مقداری آنزیم کاتالاز دارند که واکنش ضعیفی را در آزمایش کاتالاز ایجاد می‌کنند. برای کنترل آزمایش کاتالاز در این موارد، مقداری کلنی ارگانیسمی را که بر روی محیط خوندار رشد نموده را در نقطة مجزائی از سطح اسلاید قرار می‌دهند و به آن آب اکسیژنه اضافه می‌کنند. اگر واکنش کاتالاز به طور قابل توجهی قویتر از واکنش در محیط آگار فاقد خون باشد آزمایش کاتالاز مثبت در نظر گرفته می‌شود. برخی از ارگانیسم‌ها در آزمایش کاتالاز واکنش ضعیفی را ایجاد می‌کنند که ممکن است از چشم تکنولوژیست دور بماند. در این موارد مقداری از کلنی ارگانیسم بر روی محیط فاقد خون را روی اسلاید قرار داده و یک قطره آب اکسیژنه ۳% به آن اضافه می‌کنیم. سپس سریعاً یک لامل را روی آن قرار می‌دهیم. تجمع حباب‌های اکسیژن در زیر لامل و تشکیل حباب‌های بزرگ به خوبی قابل مشاهده خواهند بود.

 

 

نظر یادتون نرهنیشخند